Doanh nghiệp - Đầu tư

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Giấy phép lưu hành tự do đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Luật quản lý ngoại thương năm 2017 và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. 1. Mục đích […]

DOANH NGHIỆP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG? CÂU HỎI: Công ty tôi có đầu tư mua cổ phần của Công ty A, nay chúng tôi muốn chuyển nhượng cổ phần tại Công ty A cho những cá nhân, tổ chức khác. Xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty […]

Tôi muốn thành lập Hộ kinh doanh để kinh doanh các sản phẩm do hộ gia đình tự sản xuất. Hồ sơ tôi cần chuẩn bị bao gồm những gì? Nộp ở đâu? Thời gian là bao lâu? Xin cảm ơn

Thành phần hồ sơ bao gồm: ˗ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; ˗ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh; ˗ Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia […]
Dịch vụ luật sư nổi bật

Lĩnh vực Đất đai – Nhà ở

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực Tố tụng

  • Không có chuyên mục