Quản trị và tuân thủ pháp luật

Việt Kim tự hào là đã và đang hỗ trợ và tư vấn cho nhiều khách hàng trong việc lập và triển khai nhiều dự án bất động sản và xây dựng lớn tại Việt Nam, cũng như tư vấn nhiều vấn đề liên quan đến đấu thầu và xây dựng trong lĩnh vực này.

Dịch vụ Pháp lý về Xây dựng và Bất động sản của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về chính sách và qui định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bất động sản và xây dựng;
  • Tư vấn về cấu trúc pháp lý của các dự án đầu tư bất động sản;
  • Tư vấn và hỗ trợ quá trình phê duyệt và cấp phép cho các dự án bất động sản và xây dựng
  • Tư vấn cho chủ đầu tư trong việc lập hồ sơ mời thầu, tuyển chọn nhà thầu và hợp đồng với nhà thầu;
  • Soạn thảo các thỏa thuận hoặc hợp đồng về đầu tư, tài trợ vốn, thi công, chuyển nhượng, bảo hiểm liên quan đến các dự án bất động sản và xây dựng
  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án bất động sản và xây dựng;
  • Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng đàm phán và giải quyết các tranh chấp liên quan đến các dự án bất động sản và xây dựng.

Lĩnh vực Đất đai – Nhà ở

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực Tố tụng

  • Không có chuyên mục