DOANH NGHIỆP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG?

CÂU HỎI:
Công ty tôi có đầu tư mua cổ phần của Công ty A, nay chúng tôi muốn chuyển nhượng cổ phần tại Công ty A cho những cá nhân, tổ chức khác. Xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty chúng tôi có phải xuất hóa đơn không?

TRẢ LỜI:Trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành, Chuyên gia pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn đối với vấn đề của bạn như sau:
1. Căn cứ Điểm d khoản 8 Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC thì Đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm
d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.
Ví dụ 6: Tháng 4/2014, Công ty TNHH A góp vốn bằng máy móc, thiết bị để thành lập Công ty cổ phần B, giá trị vốn góp của Công ty TNHH A được Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn định giá là 2,5 tỷ đồng, bằng 25% số vốn của Công ty cổ phần B. Tháng 11/2014, Công ty TNHH A bán phần vốn góp tại Công ty cổ phần B cho Quỹ Đầu tư ABB với giá 4 tỷ đồng thì số tiền 4 tỷ đồng Công ty TNHH A thu được là doanh thu chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Như vậy, chuyển nhượng vốn là đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

2.Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế TNCN quy định:
“4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là Khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:
b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.” Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần là thu nhập từ chuyển nhượng vốn”
3.Căn cứ khoản 7 điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”
– Căn cứ Điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:
“2. Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau:
2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty bạn phát sịnh hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại Công ty A với cá nhân, tổ chức khác thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi thực hiện chuyển nhượng vốn, công ty sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số GTGT không ghi và gạch bỏ.

Lĩnh vực Đất đai – Nhà ở

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực Tố tụng

  • Không có chuyên mục