Tư vấn khác

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ ÁN PHÍ DÂN SỰ

Án phí dân sự là khoản tiền mà đương sự trong vụ án có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của Tòa án. Án phí dân sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm […]

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Giấy phép lưu hành tự do đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Luật quản lý ngoại thương năm 2017 và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. 1. Mục đích […]

DOANH NGHIỆP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG? CÂU HỎI: Công ty tôi có đầu tư mua cổ phần của Công ty A, nay chúng tôi muốn chuyển nhượng cổ phần tại Công ty A cho những cá nhân, tổ chức khác. Xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty […]
Dịch vụ luật sư nổi bật

Lĩnh vực Đất đai – Nhà ở

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

  • Không có chuyên mục

Lĩnh vực Tố tụng

  • Không có chuyên mục